Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Levéltári adatok

   

    

   DL63805:1434-03-25 A szepesi káptalan jelenti Garai Miklós nádornak, hogy Zsigmond király 1434. február 20-i parancsára kiküldték Pál diákot, egyházuk klerikusát, aki Chepanfalua-i István királyi emberrel együtt beiktatták Gargow-i László fia Benedeket a Szepes megyei Farkasfalua, Thoporoz, Sonwald és Repas nevû zálogolt birtokaiba. 
    
   DL63813:1438-02-10 A szepesi káptalan tanúsítja, hogy Zsigmond király 1437 december 2-án kelt parancsára kiküldte hiteles emberét, Gargow-i Simon kanonokot, aki Abramfalua-i Saska-nak mondott Mihály királyi emberrel együtt beiktatták Orsolya asszonyt Rwkuz-i birtokába a szomszédok: Thoporcz-i János, Kyssalok-i Borzow Miklós és Gergely Kezmark-i bíró, valamint  Forwerk-i villicus jelenlétében. 
    
   DL63836:1446-05-11 Vrbanfalua-i Kolin fia László comes Szepes megye szolgabírája május 25 -re halasztja azt a pert, amelyet Chepanfalua-i János fia István indított Magna Lumpnicz-i Lõrinc özvegye, Margit asszony ellen.
    
   DL 63875:1497-10-02 Szepes megye elõtt Benedek és .... testvére ügyvédül vallják egy évre minden ügyükben ....-i János fia Pétert, Aranyasth-i Czudak Jánost, Janusfalwa-i Thobias Miklóst, (A)brahamfalwa-i Jánost, Pykffalwa-i Barnabást és Rethe-i Szervácot.
    
   DL61095:1511-03-27 Peren-i Imre, Abaujmegye (Abawywariensis) örökös ispánja Magyarország (Hungarie) nádora és a kunok (Comanorum) bírája, valamint Ulászló királynak (regis Hungarie et Bohemie etc.) távollétében helytartója, meghagyja a szepesi (Scepusiensis) káptalannak, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a nádori ember Jablonycz-i Holy Mátyás nemest fiait: Pált és Andrást, feleségét: Dorottya asszonyt, valamint Holy Mátyás hajadon leányát: Zsófiát bevezesse Kyslompnycza-i Mihály és Pál nemeseknek a szepesmegyei (Scepusiensis) Myskalompnycza s Meldwr birtokokban, valamint Kysthoporcz prediumban levõ, õket örökjogú adásvétel címén megilletõ részeik birtokába, azaz a nevezett helységek és prediumok felébe. Kijelölt nádori emberek: Gergew-i Péter, Korothnok-i Benedek, Pethrocz-i Zakacz Benedek, Chepanfalwa-i Thewke Kristóf, Polyanka-i István és Kyszalok-i Mihály.   
    
   DL61095:1511-05-18 A szepesi (Scepusiensis) káptalan bizonyítja, hogy Peren-i Imre Abaujmegye (Abawywariensis) örökös ispánja, Magyarország (Hungarie) nádora és a kunok (Comanorum) bírája, valamint Ulászló király (regis Hungarie et Bohemie) távollétében királyi helytartó, 1511. március 27-i parancsában (179. sz.) elrendelt birtokbavezetést Chepanfalwa-i Thewka Kristóf nádori ember és a vele kiküldött Zalok-i András mester, kanonok, hites személy ellentmondás nélkül foganatosították. A megjelent szomszédok: Thothfalw-i Swaby Gáspár és Menyhárt, Krygh-i András, Kyszalok-i Mihály nemesek, valamint "providis Vito iurato cive de Thoporcz, nobilis Ladislai de Gergew, Valentino et Stephano de Myskalompnycz et Paulo officiali nobilis domine Katherine relicte olim nobilis Johannis Sthol de dicta Gergew, jobagionibus in personis eorundem dominorum suorum".
    
   DL61096: 1513-04-07 . Semerchen-i Kristóf szepesi (Scepusiensis) és Thokay-i várnagy, Struzky János Lykawa vár várnagya, továbbá Palwgya-i György, Bornemyzza János, Chepanfalwa-i Thewke Kristóf és Korothnyk-i Benedek Szeps megye szolgabírái bizonyítja, hogy Zapolya-i István szepesi örökös comes és nádor özvegye: Hedwig asszonynak Klykno-i Stewko özvegye: Borbála javára - javai elvitele ügyében Horwath Mihály Rychno vári várnagy ellenében kiadott parancsa végrehajtásaképpen a szepesi káptalanban "in domo lectoratus" a nevezett Borbála asszony és a Rychno-i alvárnagy (itt így nevezi!!!) jelenlétében Borbála asszony nem akart semmi bizonyítékot sem felmutatni arra, hogy bizonyos javait és értékeit a nevezett alvárnagy vagy mások elvittek, amire Korothnyk-i Benedek szolgabíró "in cimiterio ecclesie Scepusiensis" egyenként hallgatta ki eskü alatt Flykno falu lakóit, akik kijelentették, hogy náluk Borbála asszonynak semmiféle javai nincsenek, ha voltak javai, azokat maga egyedül adta el.
    
   DL84139: 1521-01-27 A szepesi káptalan elõtt Jekelfalwa-i Lénárd a Szepes megyei Zenthmargytha possession egy jobbágytelkét, amelyen bizonyos Handwra nevû jobbágy, és Jekelfalwa-n két jobbágytelkét, amelyek egyikén bizonyos Mihály nevû, másikán pedig Wayda János nevû jobbágy ült, Chepanfalwa-i Thewke Kristófnak zálogosította el 32 arany forintért, az oklevélben részletezett feltételek szerint.
    
   DL67534:1524-09-06 (Szepesi) káptalan bizonyítja, hogy "Nicolaus Cruciferus, ordinis Sancti Anthony, perceptor ecclesie de Darocz" elõtte egy nemesi kúriát a Szepes megyei (Scepusiensis) Abrahamffalva birtokban és ugyanott egy lakott jobbágytelket - Hedegws Simon lakik rajta - meg egy lakatlant, melyeket a nevezettnek, illetve a Darocz-i egyháznak részben pénzért, részben isteni szolgálatért "Stanislaus presbiter filius condam nobilis Jacobi de dicta Abrahamffalwa, ex nobili domina Gesen (?) de Abrahamffalwa procreatus et Laurentius similiter presbiter filius condam nobilis Damiani ex nobili olim domina Margaretha, similiter de predicta Abrahamffalwa" adományoztak, örök jogon ráíratott Chepanffalwa-i Thewke Kristófra; ha a birtokban megtartani nem tudná, úgy tartozik neki más hasonló értékû birtokot adni, viszont e Kristóf Crucifer Miklósnak, illetve általa a nevezett egyháznak tartozik átadni saját költségén örök birtokul a Szepes megyei Mychelffalwa prediumban fekvõ Krywalwka nevû rétet.
    
   DL84172:1524-11-23 A szepesi káptalan elõtt Jekelffalwa-i Miklós a Szepes megyei Margythffalwa possessioban egy jobbágytelkének, amelyet Chezakrwp Jakab jobbágy lakik, harmad részét Chepanffalwa-i Thewke Kristóf nemesnek zálogosított el 2 arany forintért, az oklevélben részletezett feltételek szerint. Eredeti, papír, hátlapján pecsét töredéke.